Cennik

PRACE PROJEKTOWE

W przypadku wykonywania usług projektowych lub związanych z projektowaniem, podstawę wyceny stanowią „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych ” opracowane przez Izbę Projektowania Budowlanego.

Koszt jednostki JNP wynosi  20 zł +23% VAT.

W przypadku zleceń na wykonanie prac projektowych lub innych, nie ujętych w powyższych ŚZWPP, sporządzamy kalkulację indywidualną dla zadania i uzgadniamy ją ze Zleceniodawcą. Po uzyskaniu aprobaty, sporządzamy stosowną umowę lub rozpoczynamy realizację zlecenia.

W przypadku zlecania zadań złożonych z kilku tematów stanowiących całość zagadnienia, a wymagających odrębnego opracowania stosujemy upusty w stosunku do kosztów skalkulowanych na podstawie ŚZWPP.

USŁUGI DORADZTWA TECHNICZNEGO, KONSULTACJE TECHNICZNE, EKSPERTYZY

Stosujemy indywidualne wyceny zleceń zależnie od złożoności problemu i szacowanego nakładu pracy.

Spotkanie konsultacyjne i doradztwo (na miejscu w biurze) od 100zł/godz.

Prace kameralne, opinie, ekspertyzy, oceny techniczne, analizy projektów – od 100zł/godz.

Wizytacje budowy, nadzór autorski, wizje lokalne – od 150zł/godz. plus koszty dojazdu.